به نام خالق زیبایی ها

اینجانب فریده رضایی  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدرس ریاضی پایه های تحصیلی متوسطه اول   هستم و سعی داریم اینجا با هم ریاضی راآسان بیاموزیم.